Câu tiêu cực thì hiện tại ngừng là gì? bao gồm điểm gì khác so với phần lớn câu chủ động sử dụng thì bây giờ hoàn thành? có thể hẳn, nhiều bạn học vẫn còn chạm mặt vướng mắc về dạng câu tiêu cực thì hiện tại dứt và không rõ bao giờ sử dụng câu bị động.

Vậy nên, ngày hôm nay, Trung trung khu luyện thi IELTS Vietop sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về thì thuộc một số dạng bài tập câu bị động Thì bây giờ hoàn thành để ôn luyện nhé!


*
*
*

Bài 1: Fill in the correct size of the verbs in brackets khổng lồ complete the following sentences (Passive Voice)

The essay __________ (write) by Jane.The cake __________ (eat) by the dog.Many flowers __________(pluck) in the garden.__________(the car/repair) yet?The glass __________(not break) by Peter.The package __________(deliver) recently.They __________(not invite) lớn the birthday party.A lot of people __________(help) by my brother.__________(the lesson/do) yet? The deadline is coming.She __________(already/interview) for the teacher position.How __________(the plan/make)?How many sports __________(play) in the competition?This teddy bear __________(fix) in that shop.The contract among them __________(just/sign).The train ticket __________(not buy) yet.How many languages __________(speak) around the world?Lisa’s bag __________(steal).__________(the presents/give) to lớn you?These reports __________(type) for 2 hours.The thief __________(not catch) by the police yet.

Bài 2: Change the sentences into passive voice

Someone has watered the plants.I haven’t written that report.Has the Vietnam football team won the championship yet?Many people have tried smoking.David has already opened a new shop.Nobody has done this before.How many books have you read?Marvel studio has launched a new trailer of the movie lately.We have not agreed to lớn this issue.Have they sold all the tickets?What has the teacher asked the students?Someone has phối fire to lớn John’s house.I have not made any presents yet.Nick has found his hat.How many movies has she watched?

Bài 3: Put the verb into either Present Perfect Active or Present Perfect Passive

They __________(invite) Mary khổng lồ the interview.They __________(not invite) to lớn the interview.I __________(never/see) this movie before.This movie __________(never/see) before.The flat __________(already/rent).Nobody __________(rent) that flat.__________(he/phone) yet?__________(he/phone) her yet?How many cakes __________(you/make)?How many cakes __________(make) for the party?

Bài 4: Rewrite these sentences with the same meaning

The car has been cleaned by Liz.Why has she been insulted by her classmates?Has she finished all the homework?I haven’t watered the flowers for a long time.Someone has stolen all the money.The air conditioning hasn’t been turned off yet.All the lamps have been sold out by Eugene.How many stamps have been collected by her?Who has made the birthday cake?Timmy has just lost the keys.Đáp án

Bài 1: Fill in the correct form of the verbs in brackets khổng lồ complete the following sentences (Passive Voice)

has been writtenhas been eatenhave been pluckedHas the car been repaired?has not been brokenhas been deliveredhave not been invitedhave been helpedHas the lesson donehas already been interviewedhas the plan been madehave been playedhas been fixedhas just been signedhas not been boughthave been spokenhas been stolenHave the presents been givenhave been typedhas not been caught

Bài 2: Change the sentences into passive voice

The plants have been watered.That report hasn’t been written.Has the championship been won by the Vietnam football team yet?Smoking has been tried by many people.A new shop has already been opened by David.This hasn’t been done before.How many books have been read by you?A new trailer of the movie has been launched by Marvel Studio lately.This issue has not been agreed.Have all the tickets been sold?What have the students been asked by the teacher?John’s house has been mix on fire.No presents have been made yet.Nick’s hat has been found by him.How many movies have been watched by her?

Bài 3: Put the verb into either Present Perfect Active or Present Perfect Passive

have invitedhave not been invitedhave never seenhave never been seenhas already been rentedhas rentedHas he been phonedHas he phonedhave you makehave been made

Bài 4: Rewrite these sentences with the same meaning

Liz has cleaned the car.Why have the classmates insulted her?Has all the homework been finished?The flowers haven’t been watered for a long time.All the money has been stolen.No one has turned off the air conditioning yet.Eugene has sold out all the lamps.How many stamps has she collected?By whom has the birthday cake been made?The keys have just been lost by Timmy.

Sơ đồ bốn duy Thì hiện tại chấm dứt trong giờ Anh hiệu quả, dễ dàng nhớ

Bài tập trắc nghiệm Thì hiện tại dứt từ cơ bản đến nâng cao

Luyện dạng bài xích tập viết lại câu Thì hiện tại tại dứt có đáp án

Trên đấy là kiến thức tổng quan tiền và một số trong những dạng bài tập câu bị động Thì hiện tại kết thúc liên quan mang đến câu thụ động thì hiện tại hoàn thành. Không chỉ là ôn luyện loài kiến thức, các bạn nhớ cả thực hành với bài xích tập thường xuyên xuyên để triển khai quen hơn với dạng ngữ pháp này nhé.