Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để thiết lập tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập (sbt) tiếng anh lớp 8 thí điểm

Mục lục bài tập tiếng Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh 8 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Our customs and traditions

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề kiểm tra 1 huyết Tiếng Anh 8 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 8 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science & technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS và SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ những đáp án còn sót lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ những đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /ɪ/ những đáp án còn lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /e/ các đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɑː/ những đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i/ những đáp án sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /æ/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /id/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʒ/ những đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /s/ những đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ɜ:/ những đáp án còn lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. Khổng lồ hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to vì dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants khổng lồ ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. To shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ khổng lồ socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vị you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: vì you think friendship on the internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ event in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm gì

Dịch: Anh ấy thích đi dạo với bạn bè vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted lớn Ving”: nghiện làm cái gi

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: cỗ đồ bằng tay

Dịch: công ty chúng tôi cần 1 cỗ đồ thủ công bằng tay để làm những sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn

Dịch: chuyển động giải trí ưa thích của doanh nghiệp là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: gia nhập vào team

Dịch: Anna rất mong tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi dạo ngắm đồ ngoài cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi chơi ngắm đồ quanh đó cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn từ dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người tiêu dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo mối quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm tín đồ qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi rất ghét nói chuyện với mấy bạn kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm cái gi

Dịch: các bạn có say mê làm cho vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: chấp nhận với đồ vật gi

Dịch: phụ huynh sẽ ưa thích với kết quả học tập của doanh nghiệp chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: bạn thường làm gì vào thời gian thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không tồn tại thật, chỉ bao gồm trên mạng

Dịch: chúng ta có nghĩ về tình chúng ta trên mạng chỉ là ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã có lần tham gia một sự kiện văn hoá ở quanh vùng bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm cộng đồng

Dịch: có bao nhiêu bạn đang sinh hoạt trong trung tâm cộng đồng vậy?


III. READING

Read the passage below và decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vị you often vì when you have không lấy phí time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things khổng lồ make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends và relatives. My mother taught me to lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want to lớn learn to lớn make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs & pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able khổng lồ make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube đoạn phim on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bản thân tôi thích có tác dụng đồ thủ công tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have a craft kit with a lot of things to lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi tất cả một cỗ đồ thủ công để làm các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “My mother taught me to make bracelets”.

Dịch: người mẹ tôi dạy biện pháp làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want to learn to make photo collages & frames, too. Therefore, I surf the internet for more information.”.

Dịch: Tôi cũng muốn làm hình ảnh ghép và khung ảnh nữa. Chính vì như vậy tôi đang lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how khổng lồ make scarfs and pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã cùng đang kiếm tìm thấy rất nhiều đoạn phim youtube bổ ích dạy phương pháp làm khăn choàng và áo len ấm chui đầu bởi len.


Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

The British spend their không lấy phí time in different ways. People generally use it lớn relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không tính tiền time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on video clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers và magazines.

In the summer gardening is popular. And in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Power nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. Lớn spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: thâm nhập

Dịch: Nhưng nhiều người cũng thâm nhập các chuyển động tình nguyện, nhất là cho các tổ chức trường đoản cú thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu so sánh nhất cùng với tính từ nhiều năm “the most + adj dài”

Dịch: Con bạn dành không hề ít thời gian sống nhà, nơi vận động giải trí phổ biến nhất là coi phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: đánh dấu

Dịch: Mọi người thường ghi băng lại các chương trình vẫn phát giúp thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm cái gi

Dịch: fan ta cùng dành nhiều thời gian lướt web đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when thay thế sửa chữa mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: với vào ngày thu nó được thay bằng “Tự làm những thứ”, là thời gian khi mọi bạn dành thời hạn tân trang nhà và sửa chữa thay thế nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these following questions

A favourite pastime with children và adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets & sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young & old, turn out lớn cheer the pint-sized Asiatic horses & jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, & other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near tan Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers & machine guns inside. There is an excellent golf course in domain authority lat. Caddies are usually women.

Question 11: What bởi vì children vì with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: bởi Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Children catch crickets và sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ nhỏ bắt dế và bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Horse racing held on Saturday and Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua chiến mã được tổ chức vào thiết bị 7- nhà nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: tiền cá cược cực kỳ lớn, với lãi vay được đưa vào ngân khố quốc gia phía nam Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis.”.

Dịch: đều sự khiếu nại thể thao khác bao hàm bóng đá, trơn rổ, trơn chuyền, bơi lội lội, đạp xe con đường dài, ping pong và tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: có rất ít sân golf ở miền nam bộ Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day vị you spend on playing game?

B. How much time a day do you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ and he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vì a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to do a lot of homework in the evenings.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Thành Phố Đẹp, Hơn 100000 Ảnh Đô Thị Và Thành Phố Miễn Phí

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie lượt thích window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời hạn vào việc làm những gì

Dịch: chúng ta dành bao nhiêu thời hạn 1 ngày để chơi game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu chia thời hiện nay tại hoàn thành vì bao gồm trạng từ “just”

Dịch: Nick vừa mới tậu một đĩa CD dân ca việt nam và anh ấy nghĩ về anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm gì

Dịch: Ping không lo ngại làm nhiều bài xích tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: lượt thích + Ving

On + thứ + buổi

Dịch: Marie thích hợp đi ngắm trang bị ở cửa hàng với bạn bè vào tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao họ không…

Dịch: trên sao họ không giúp phụ huynh chút các bước sửa trị tự làm cho nhỉ?


Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What lượt thích she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old khổng lồ get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough lớn get married.

D. She is not enough old lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: câu hỏi ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như thế nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận cái gì từ ai

Dịch: Lan nhận thấy lá thư từ cô bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn ưa thích

Dịch: vận động thư giãn yêu mếm của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo với enough: “be + adj + enough + khổng lồ V”: đủ…để làm gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N cần sử dụng để diễn đạt kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong những cô bé bỏng xinh xắn tất cả mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring lớn sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. To lớn sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer khổng lồ make crafts rather than play tennis.

A. We would rather khổng lồ make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: kết cấu so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm cho đồ thủ công thú vị hơn thu thập tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh hễ từ mở màn câu động từ chia số không nhiều

Dịch: Ngồi trước máy vi tính hàng giờ khôn cùng mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vì chưng vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, vì chưng vậy anh ấy đỗ kì thi.

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not lượt thích + Ving: không thích làm những gì

Dịch: Anh ấy không thích chơi những trò chơi trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo would prefer to V rather than V = would rather V than V: thích làm gì hơn làm những gì