Cùng tham khảo bài "Bài tập xây dựng hướng đối tượng người dùng C++ cơ bản", bài xích tập này giúp cho bạn nắm bắt những nội dung, cũng như phương pháp để lập trình hướng đối tượng người dùng C++. Mong muốn rằng bài bác tập này hoàn toàn có thể giúp ích mang lại bạn.


Bạn đang xem: Bài tập lập trình hướng đối tượng c++ cơ bản

*

Bài tập lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng C++ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ C Ơ BẢ N THỰC HIỆN: TRẦN XUÂN THỨC tranxuanthuc.pci

Xem thêm: Những Đông Tác Thể Dục Giảm Mỡ Bụng, Eo Thon Tại Nhà + Phòng Tập

gmail.comCN: trằn Xuân Thức - 1-Bài tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng C++I. DẠNG BÀI TẬP MÔ TẢ BẰNG LỜI. Tổng thể các lớp, những mối tình dục giữa những lớp được đề bài bác mô tả bởi lờimột giải pháp chi tiết. Dạng này dễ dãi xác định được những lớp của bài bác và côn trùng quan hệgiữa chúng, những thuộc tính với phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta dễ dãi vẽ mộtsơ đồ cho mỗi bài (nếu cần).Sau đó là một số bài bác tập ví dụ:Bài 1.1: gây ra lớp Person gồm các thông tin: Họ cùng tên, Ngày sinh, Quê quán. Sauđó, xây đắp lớp dẫn xuất “Kỹ sư” ngoài những thông tin của lớp Person, lớp kỹ sư còncó những thông tin về: Ngành học, Năm tốt nghiệp (int) và những phương thức: cách làm nhập: nhập những thông tin của kỹ sư. Thủ tục xuất: xuất các thông tin lên màn hình. Thi công chương trình chính nhập vào một trong những danh sách những kỹ sư. In danh sáchcủa những kỹ sư lên màn hình và thông tin của các kỹ sư giỏi nghiệp gần đây nhất (năm tốtnghiệp béo nhất).#include#include#include#includeclass Personpublic: char HT<30>; char NS<30>; char Q<30>;;class Kysu:public Personpublic:char NH<30>;int NTN; void nhap(); void xuat();;void Kysu::nhap(){ coutBài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người dùng C++ coutBài tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng C++float TL;char NamSX<30>;char HangSX<30>;;class Mkim:public Mayinint Skim;int Tdo;public: void nhap(); void xuat();;class Mlaser:public Mayinint DPG;int TD;public: void nhap(); void xuat();;void Mkim::nhap() coutTL; coutBài tập thiết kế hướng đối tượng C++ coutBài tập lập trình hướng đối tượng người dùng C++ void xuat(); Person() strcpy(HT,"");strcpy(NS,"");strcpy(QQ,""); ;class Diempublic: int Dtoan; int Dly; int Dhoa; void nhap(); void xuat(); Diem() Dtoan=Dly=Dhoa=0; ;class Hocsinh:public Person,public Diem char Lop<30>; int TDiem;public: void nhap(); void xuat(); Hocsinh() strcpy(Lop,"");TDiem=0; ;void Person::nhap() coutBài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người tiêu dùng C++ coutDhoa;void Diem::xuat(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng người sử dụng C++ (với input cùng output là các phương thức nhập, xuất thông tin của các thuộc tínhcủa lớp). Viết chương trình chính nhập vào list n thứ tính. In ra thông tin củacác máy tính của phòng sản xuất IBM. Sắp xếp danh sách các máy tính theo chiều tăngdần của chi phí và in danh sách đã chuẩn bị ra màn hình. Xoá mọi máy tính xách tay của hãngIntel cung ứng và in danh sách hiệu quả ra màn hình. #include #include #include #include class NhaSX char TenNSX<30>; char DC<30>; friend class May; friend class Maytinh; friend void In(Maytinh *a,int n); friend void Xoa(Maytinh *a,int *n); ; class May public: char NH<30>; NhaSX NSX; float GT; void nhap(); void xuat(); ; class Maytinh:public May float TD; int DLR; int DLHDD; public: void nhap(); void xuat(); tranxuanthuc.pci
gmail.comCN: trằn Xuân Thức - 17-Bài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người dùng C++ CPU Cpu;public: void Cai_Dat(char *Ten); void Bat_CPU(); void Datdosang(int ds); void Tat_CPU();;void Power::Bat_Nguon(){ coutBài tập xây dựng hướng đối tượng C++ Computor x; x.Cai_Dat("WINXP"); x.Bat_CPU(); x.Datdosang(15); x.Tat_CPU();getch();Bài 2.5. Thiết lập lớp theo sơ thứ sau: Person Hospital Person bọn họ tên thương hiệu BV Họ tiếng tăm Tuổi Địa chỉ Nhap( ) Nhap( ) Xuat( ) Xuat( )Nhập vào trong 1 danh sách tất cả n bệnh nhân. Thu xếp danh sách theo chiều tăng dần củatuổi. In ra những bệnh nhân được chữa bệnh trong bệnh dịch viện tất cả giám đốc cơ sở y tế làHoàng Hà.#include#include#include#includeclass Personpublic: char HT<30>; int Tuoi; void nhap(); void xuat();;class Hospital char TenBV<30>,DC<30>; Person GD; friend class BN; friend void IN(BN *a,int n);;class BN:public Person char TS<30>,CD<30>; Hospital BV;public: void nhap(); tranxuanthuc.pci
gmail.comCN: è Xuân Thức - 19-Bài tập lập trình sẵn hướng đối tượng người dùng C++ void xuat(); friend void IN(BN *a,int n);;void Person::nhap(){ cout